Meer informatie? Bel: 06 - 227 55 260

    

                                 

Disclaimer Dutch Holiday Homes®
 

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1.  Dutch Holiday Homes® biedt advertentieruimte aan op haar website en is niet betrokken bij afspraken en betalingen,
     overeenkomsten betreffende huur/ verhuur en/ of verkoop/ aankoop van vakantiewoningen tussen Partijen onderling.

2.  Dutch Holiday Homes® werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig, zonder
     garantie of waarborg. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.  Partijen van de Dutch Holiday Homes® website dienen zorgvuldig om te gaan met hun gebruikersnaam en inlogcode/
     wachtwoord, e-mailadres en geboortedatum.
     Partijen mogen niet toestaan dat anderen deze gegevens gebruiken, dit aan anderen verstrekken en openbaar maken.
     Dutch Holiday Homes® staat niet in voor misbruik en fraude van deze gegevens door anderen.

4.  Dutch Holiday Homes® behoudt zich het recht voor de informatie en tarieven van haar abonnementen op haar website te
     wijzigen en de informatie/ inhoud aan te passen en/of te verwijderen. Indien abonnementstarieven gewijzigd worden, zullen
     deze geldig zijn bij het ingaan en afsluiten van een volgend nieuw afgesloten abonnement. Reeds eerder afgesloten
     bestaande abonnementen blijven gelden tot het verlopen van het abonnement.
     Bij verlenging van het abonnement (ongeacht welk abonnement) zal de nieuwe tariefswijziging worden toegepast.

5.  Dutch Holiday Homes® gaat niet akkoord met tussentijdse beëindiging en restitutie van abonnementsgelden wanneer de
     vakantiewoning is verhuurd/ verkocht; ongeacht welke rede dan ook.

6.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen
     aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is Dutch Holiday Homes® niet verplicht het product volgens de
     foutieve prijs te leveren. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
     weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
     Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
     contract dan wel overeenkomst met Dutch Holiday Homes® te mogen claimen of te veronderstellen.

7.  Dutch Holiday Homes® is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of ondeugdelijk plaatsen van
     advertenties op haar website.

8.  Dutch Holiday Homes® heeft het recht een advertentie van een vakantiewoning te weigeren of te verwijderen van haar
     website als hiertoe aanleiding is.

9.  Bepaalde informatieve onderdelen van de internetsite aangaande aangeboden vakantiewoningen zijn direct afkomstig
     van verhuurders/ verkopers van vakantiewoningen.
     Dutch Holiday Homes® acht dat al deze vermeldingen te goeder trouw zijn verstrekt.
     Partijen waarborgen een waarheidsgetrouwe volledige omschrijving van de vakantiewoning in de aangeboden
     advertentie. Dutch Holiday Homes® controleert de vakantiewoningen niet ter plaatse.
     De door Partijen verstrekte informatie maakt geen inbreuk op de rechten van derden.
     Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het plaatsen en
     gebruiken van misleidende informatie van Partijen op de Dutch Holiday Homes® site en het handelen in deze van
     Partijen. Dutch Holiday Homes® neemt geen verantwoording voor de inhoud van de advertentie en controleert deze niet
     op rechtmatigheid, waarheid en zorgvuldigheid.

10. Dutch Holiday Homes® controleert niet of de vakantieaccommodatie een verhuurvergunning heeft.
      Dutch Holiday Homes® wijst erop, dat lokale, nationale en internationale wetgeving van toepassing is m.b.t.
      verhuurvergunningen, tevens is het verboden rechten van derden te schenden.

11. Het is verboden bij verhuur en verkoop van de vakantieaccommodatie, de getoonde vakantieaccommodatie in de
      advertentie te vervangen door een andere vakantieaccommodatie.

12. Verhuurder/ Verkoper is het niet toegestaan, e-mailadressen, telefoonnummers, reclames, video's in de advertentie te
      gebruiken. Foto's en beeldmateriaal dient zich te richten op de vakantieaccomodatie in de advertentie.

13. Er mogen geen personen worden getoond in de advertenties.

14. Bezoekers en Partijen van de website van Dutch Holiday Homes® zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle
      informatie welke gegeven wordt op de website.
      Dutch Holiday Homes® draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of enig ander aspect van
      deze verstrekte informatie.

15. Partijen geven Dutch Holiday Homes® uitdrukkelijke toestemming voor gebruik van foto’s en advertentieteksten
      aangaande de door hen aangeboden vakantiewoningen op andere social media websites van Dutch Holiday Homes®.
      Partijen krijgen hiervoor geen vergoeding.

16. Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door Partijen/ derden
      aangeboden informatie en Partijen vrijwaren Dutch Holiday Homes® voor aanspraken van derden met betrekking tot
      rechten van intellectuele eigendom op door Partijen verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
      overeenkomst worden gebruikt, zoals auteursrechtelijk beschermd foto- en beeldmateriaal, bedrijfsnamen en logo’s
      
      Indien Partijen de auteursrechten van derden en andere rechten schenden, is Dutch Holiday Homes® niet aansprakelijk
      voor schadeclaims.

17. Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
      Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van
      derden en/ of andere externe partijen waarnaar gelinkt wordt vanaf haar website.
      Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
      Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk voor ligging van de vakantieaccommodatie zoals deze wordt
      weergegeven in Google Maps.

18. Dutch Holiday Homes® is niet betrokken bij en kan niet aangesproken worden voor geschillen en verplichtingen die
      ontstaan door of samenhangen met afgesloten overeenkomsten tussen Huurder en Verhuurder en Koper en Verkoper van
      vakantiewoningen, evenmin voor andere overeenkomsten die Partijen en gebruikers sluiten.

19. Dutch Holiday Homes® is nooit aansprakelijk voor fouten, omissies en vergissingen in het vakantiewoningaanbod op
      haar Platform.

20. Dutch Holiday Homes® is niet verantwoordelijk voor de verhuur- en verkoopresultaten van adverteerders (Partijen).

21. Dutch Holiday Homes® geeft geen garantie aan Huurders en Kopers, dat de vakantieaccomodatie aan hun persoonlijke
   (algemene) verwachting zal voldoen.

22. Dutch Holiday Homes® geeft geen garantie dat Partijen de verhuur en verkoop van vakantiewoningen correct en volledig
      ten uitvoer brengen.

23. Dutch Holiday Homes® inclusief haar management, medewerkers en websitebeheer is/ zijn geen partij bij
      overeenkomsten gesloten tussen Partijen en kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden bij klachten,
      meningsverschillen en twisten met betrekking tot aanspraken op schadevergoeding en andere claims, zoals schade bij
      de Verhuurder/ Verkoper, die veroorzaakt wordt door de Huurder/ Koper. Dutch Holiday Homes® geeft geen garantie
      dat de getoonde accommodaties op haar site/ Platform beschikbaar zijn.
      Het is de verantwoording van de Huurder/ Koper hierover de Verhuurder/ Verkoper te contactueren.

24. Dutch Holiday Homes® sluit alle aansprakelijkheid uit aangaande annulering van een boeking door de huiseigenaar/
      verhuurder zelf als gevolg van overboeking, verkoop, verbouwing, geluids- en wateroverlast omgeving, overmacht.
      De huurder dient alle overige schade ten gevolge van deze annulering rechtstreeks op de eigenaar van de
      vakantiewoning/ de verhuurder zelf te verhalen.

25. Dutch Holiday Homes® sluit alle aansprakelijkheid uit aangaande annulering van een boeking door de huurder zelf als
      gevolg van persoonlijke omstandigheden, overboeking, verkoop, verbouwing, geluids- en wateroverlast omgeving,
      overmacht. De verhuurder dient alle overige schade ten gevolge van deze annulering rechtstreeks op de huurder van de
      vakantiewoning zelf te verhalen.


26. Dutch Holiday Homes® wijst alle aansprakelijkheid af t.a.v. die Partijen, gebruikers en personen, hebben gekregen door
      het Platform van Dutch Holiday Homes® te gebruiken of van haar diensten gebruik te maken.
      Dutch Holiday Homes® wijst alle aansprakelijkheid af t.a.v. verlies en schade (gevolgschade en andere incidentele
     
schade), schade aan eigendom/ persoonlijke schade, misgelopen winst en besparingen.

27. Dutch Holiday Homes® besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op haar
      website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat of verouderd
      is. Voor mogelijke fouten en type- en invoerfouten en omissies kan Dutch Holiday Homes® nooit aansprakelijk gesteld
      worden.

28. Dutch Holiday Homes® is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen ontstaan door direct of
      indirect gebruik van de op haar internetsite opgenomen informatie en er kan aan de inhoud daarvan ook geen enkel
      recht worden ontleend. Informatie op deze website kan technische storingen of schrijffouten bevatten.

29. Dutch Holiday Homes® biedt geen garantie aangaande de veiligheid van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld
      worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website, gegevens op de
      website en het gevolg is van het niet functioneren van de website.
      Dutch Holiday Homes® kan niet garanderen dat de server of de website foutloos of ononderbroken functioneert of vrij is
      van virussen/ hacks of andere schadelijke elementen.

30. Voor reizen binnen en buiten Nederland wijst Dutch Holiday Homes® Partijen op hun eigen verantwoordelijkheid.
      Dutch Holiday Homes® adviseert Partijen van haar Platform verzekerd te zijn, denkende aan een reis- en
      annuleringsverzekering.
      Reizen is aan regels gebonden:
      Check reisvoorschriften: geldig paspoort/ ID-kaart/ visumaanvraag
      Check reisverzekeringen
      Check m.b.t. Corona: de gelden code en maatregelen per land m.b.t. gezondheidsverklaringen
      Check regelgeving m.b.t. het meenemen van huisdieren

 

Dutch Holiday Homes®, 2021