Meer informatie? Bel: 06 - 227 55 260

 

Privacy Statement Dutch Holiday Homes®

Dutch Holiday Homes® is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons Privacy Statement geeft aan op welke wijze wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Dutch Holiday Homes® is een zelfstandig bedrijf en beheerder van de website info@dutchholidayhomes.nl en heeft haar zetel in de Gemeente Almere, Smientlaan 29, 1343 AT, Nederland. Wanneer je vragen over gegevensbescherming hebt, kun je mailen naar het e-mailadres: dutchholidayhomes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Holiday Homes® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In je Dutch Holiday Homes® account kunnen je persoonlijke gegevens worden opgenomen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum: Je moet minimaal 18 jaar zijn om een abonnement bij Dutch Holiday Homes® af te sluiten

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres, jouw voorkeuren kunnen onthouden worden om je zo een passend advies te geven

- Overige gegevens die je als de klant actief verstrekt door een profiel op de site van

  Dutch Holiday Homes® aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

- Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst is niet gericht en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchholidayhomes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Holiday Homes® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw abonnementsbetaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, promoties of enquêtes en jouw antwoorden daarop

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Dutch Holiday Homes® analyseert jouw gedrag op de website om daarmee website te verbeteren en

  het aanbod van producten en diensten af stemmen op jouw voorkeuren

- Dutch Holiday Homes® volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten

  en diensten afstemmen op jouw behoefte

- Dutch Holiday Homes® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 

Dutch Holiday Homes® gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens zes wettelijke grondslagen:

1. Toestemming: Bij het aanmaken van je account geef je Dutch Holiday Homes® toestemming jouw

    persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden te gebruiken.

2. Overeenkomst: Voor de uitvoering van de overeenkomst met jou als betrokkene partij is de verwerking

    noodzakelijk, of om op jou verzoek als betrokkene partij vόόr de sluiting van de overeenkomst

    maatregelen te nemen, om betalingen uit te voeren.

3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aaneen wettelijke verplichting

    die op verwerkingsverantwoordelijke rust.

4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou als betrokkene of van een

    ander natuurlijk persoon te beschermen.

5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen

    belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de

    verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde

    belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de

    grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van

    persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene

   een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Holiday Homes® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Holiday Homes®) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Holiday Homes® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van o.a. andere bepaalde wetgeving kan het nodig zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Holiday Homes® deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dutch Holiday Homes® neemt IT-services af om haar website optimaal te laten functioneren en maakt gebruik van de services van een online betalingssysteem voor het verwerken van betalingen. Met bedrijven/ natuurlijke personen, die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, is eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens afgesproken. Bedrijven waarmee Dutch Holiday Homes® samen werkt, ontvangen slechts die persoonsgegevens van jou, die echt noodzakelijk zijn voor hen om hun services te kunnen leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Holiday Homes® maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat wanneer je de website van Dutch Holiday Homes® bezoekt, jouw bezoek leuker wordt. Dutch Holiday Homes® wil je vakantiehuizen laten zien, die aan jou persoonlijke wensen voldoen. In ons Cookie Statement, te vinden middels de button Cookie Statement op de Dutch Holiday Homes® website, kun je meer informatie lezen.

Privacyrechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten.

Welke rechten heb jij t.a.v. jouw persoonsgegevens?

1. Recht op informatie.

Het is voor Dutch Holiday Homes® wettelijk verplicht aan jou informatie te geven, omdat wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Dutch Holiday Homes® is verplicht jou te informeren welke gegevens zij gebruikt en met welk doel. Tevens moet Dutch Holiday Homes® je informeren over haar identiteit (naam en adres), de contactgegevens van de vertegenwoordiger en de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekt. Artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Recht op rectificatie.

Je hebt het recht om Dutch Holiday Homes® te vragen je persoonsgegevens te rectificeren: aan te vullen, te verbeteren, af te schermen, te wijzigen.Redenen om te vragen om rectificatie van je persoonsgegevens zijn

3. Recht op datapotabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

Dit betekent dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die Dutch Holiday Homes® van jou heeft. Het gaat hierbij in de 1e plaats alleen om digitale gegevens en in de 2e plaats om persoonsgegevens die Dutch Holiday Homes® óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

4. Recht op beperking van de verwerking (het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens)
    Dit geldt voor 4 situaties, bij:

Artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Recht op inzage (in je persoonsgegevens)

Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Recht op vergetelheid

Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen met een beroep op je recht op vergetelheid. Artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7. Recht van bezwaar

Dit is het recht aan ons te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden/ redenen, Artikel 21, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); of omdat je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden - direct marketing.
Artikel 21 (lid 2, lid 3) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). )

8. Recht op een menselijke blik bij besluiten.

Er zijn organisaties die beslissingen nemen op grond van automatisch verwerkte gegevens. Bij deze geautomatiseerde besluitvorming worden beslissingen genomen met automatische processen of middelen zonder dat er menselijke tussenkomst is. De AVG geeft je het recht op een menselijke blik bij beslissingen die over jou gaan en persoonlijke gevolgen hebben voor jou. Artikel 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle vragen met betrekking tot jouw rechten kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: info@dutchholidayhomes.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Holiday Homes® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchholidayhomes.nl

Je kunt zelf direct je account en je accountgegevens verwijderen via accountinstellingen – verwijder account.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Holiday Homes® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden je gegevens tijdens een abonnementsbestelling versleuteld verzonden. De Dutch Holiday Homes® website kan links bevatten naar andere websites. Onze gegevensbescherming geldt uitsluitend voor onze website. Handel zorgvuldig wanneer een link naar andere websites volgt. Deze websites hebben hun eigen privacy statements waarvoor Dutch Holiday Homes® geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e-mail, met onze Functionaris inzake Gegevensbescherming: info@dutchholidayhomes.nl

Aanpassingen van ons Privacy Statement betreffende gegevensbescherming

Dutch Holiday Homes® past haar Privacy Statement betreffende gegevensbescherming regelmatig aan en wij geven deze aanpassingen en aanvullingen op onze website aan.

Het Privacy Statement (art. 5) en het Cookie Statement (art. 6) zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Dutch Holiday Homes®.

Dutch Holiday Homes® Privacy Statement, 2021